Wskazówki dla autorów

Zapraszamy do nadsyłania artykułów w formacie .doc lub .docx na adres malakulturawspolczesna@gmail.com.

 

Dla autorów i autorek tekstów przyjętych do publikacji przewidziane jest honorarium.

 

Redakcja tekstu:

Przyjmujemy artykuły o objętości od 15 tys. znaków ze spacjami.

Wraz z tekstem prosimy o przesłanie następujących informacji:

 • imię i nazwisko autora/autorów
 • adres e-mail
 • afiliację
 • notkę biograficzną zawierającą zainteresowania badawcze, publikacje (max. 30 słów)

Format tekstu:

 • czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5 pkt., justowanie obustronne.
 • Tytuły filmów i tekstów należy zaznaczyć kursywą. Wyjątkiem są tytuły czasopism i wystaw: druk prosty, w cudzysłowie. Przy tytułach filmów w nawiasie należy podać informacje o reżyserze i roku powstania filmu.
 • Wyrażenia obcojęzyczne powinny być zapisane kursywą, a podkreślenia – drukiem rozstrzelonym (3 pkt.).
 • datach nazwy miesięcy powinny być podane słowami (np. 23 stycznia 2013), dziesiątki lat oznaczane cyframi z kropką (np. lata 60. XX wieku).
 • Krótkie cytaty (do 250 znaków) powinny być włączone w tekst i wyodrębnione za pomocą cudzysłowu (bez kursywy).
 • Dłuższe cytaty, stanowiące autonomiczny fragment, należy wyodrębnić, tworząc osobny akapit, bez cudzysłowu, czcionką 11 pkt. z pojedynczą interlinią.
 • Ilustracje powinny być podpisane według wzoru: William Hernett, List artysty, 1879. Olej na płótnie. The Metropolitan Museum of Art, New York.
 • Wskazówki bibliograficzne, odniesienia w formie – [nazwisko autora rok: strona].

Bibliografia:

Obowiązująca konwencja:

 • pełne imię i nazwisko autora/autorów, inicjał imienia redaktora, tłumacza, autora wstępu itp.;
 • pełny tytuł;
 • podajemy zarówno pełną nazwę wydawnictwa, jak i miejsce wydania;
 • tytuł od śródtytułu oddziela kropka;

Przykłady:

– publikacja zwarta:

Enrico Fubini, Historia estetyki muzycznej, przeł. Z. Skowron, Musica Iagellonica, Kraków 2002.

– artykuł, rozdział w książce:

Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Doktor Faust – prawda i zmyślenie, w: eaedem, Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.

Justin London, Leitmotifs and Musical Reference in the Classical Film Score, w: Music and Cinema, red. J. Buhler, C. Flinn, D. Neumayer, Wesleyan University Press, Hanover–London 2000.

– artykuł w czasopiśmie:

Børge Trolle, Świat Carla Dreyera, przeł. W. Wertenstein, „Film na Świecie” 1956, nr 6.

Dorota Jarecka, Chopin od przodu i z boku, „Gazeta Wyborcza” z 10 marca 2010.

– odesłanie do źródła internetowego wymaga podania autora, tytułu tekstu, nazwy strony / tytułu „portalu” (wg konwencji – wszystkie jej części dużą literą), daty aktualizacji, adresu dostępu oraz daty dostępu.

Dorota Jarecka, Chopin od przodu i z boku, „Gazeta Wyborcza” z 10 marca 2010, http://wyborcza.pl/1,75475,7643997,Chopin_od_przodu_i_z_boku.html, dostęp 11 grudnia 2012.

Polityka prywatności:

Dane osobowe i adresy poczty elektronicznej wprowadzone do bazy pisma będą wykorzystywane wyłącznie w obrębie jego działalności i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

One comment

Comments are closed.